Všeobecné obchodné podmienky - Firmy - EU-TECH SLOVAKIA

  • Home
  • Všeobecné obchodné podmienky – Firmy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Pre firmy

Všeobecné obchodné podmienky, pre subdodávateľské zmluvy na zahraničných zákazkách VOPSZZZ 1/2023

Úvod

     Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( d’alej len V.O.P. ) platia medzi spoločnosťou EU-TECH SLOVAKIA, s.r.o. a spoločnosťami, ktoré s ňou uzavreli zmluvu, alebo obdobný záväzkový vzťah kde ako dodávateľ vystupuje EU-TECH SLOVAKIA,s.r.o.

     Tieto V.O.P. ako aj zmluvy, objednávky platia a zaväzujú iba dodávateľa a odberateľa uvedeného v týchto V.O.P. medzi sebou a tým pádom nie je možné si uplatňovať žiadne nároky na práva a povinnosti týkajúce sa obchodných partnerov odberateľa. Tým sa rozumie hlavne prenášanie finančných problémov týkajúcich sa nesplnených záväzkov obchodného partnera odberateľa na dodávateľa. Vzťahy medzi odberateľom a ich obchodnými partnermi si uvedené strany riešia medzi sebou bez vplyvu na vzťahy medzi odberateľom a dodávateľom EU-TECH SLOVAKIA, s.r.o.

Čl. 1. Definícia pojmov

Odberateľ – Účastník zmluvného vzťahu, ktorý prostredníctvom objednávky alebo zmluvy objednal od dodávateľa práce a služby, ktoré dodávateľ poskytuje.

Dodávateľ – EU-TECH SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Bauerova 1205/7, 04 023 Košice, ktorý sa zaviazal predmetné práce vykonať.

Zmluva– Zmluva medzi odberateľom a dodávateľom na realizovanie predmetných prác definovaných v zmluve.

Dodatok k zmluve – Písomné dojednanie d’aľších podrobností týkajúcich sa zákaziek a prác uvedených v zmluve.

Objednávka – Písomné potvrdenie objednaných prác s upresnením podmienok

Obchodní partneri odberateľa – Partneri odberateľa, ktorí od odberateľa objednali služby, ktoré následne dodávateľ realizuje formou subdodávky pre odberateľa.

Čl. 2. Účastníci zmluvného vzťahu

     Účastníkmi zmluvného vzťahu sú odberateľ a dodávateľ. Odberateľom je subjekt, ktorý si práce od dodávateľa objednal. Dodávateľom je : EU-TECH SLOVAKIA, s.r.o. Dodávateľ podniká v nasledovných predmetoch podnikania :

– Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických,

– Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok,

– Opravy vyhradených technických zariadení – elektrických

     Odberateľ môže od dodávateľa objednať iba práce a služby, ktoré dodávateľ poskytuje podľa predchádzajúcej vety.

Čl. 2.1. Zmluva

     Zmluva je vždy písomná a nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a je uzavretá na 1 rok. Pokiaľ je predpoklad trvania zmluvného vzťahu dlhodobo a zákazky sa budú vykonávať na rôznych miestach u rôznych zákazníkoch, odberateľ vystaví ku každej takej zákazke bud’objednávky, alebo dodatok k zmluve s uvedením všetkých potrebných detailov a podmienok. Bez potvrdenej objednávky, alebo dodatku k zmluve odberateľom a dodávateľom nie je možné vycestovanie na konkrétnu zákazku. Vzor objednávky je súčasťou týchto obchodných podmienok.

Čl.3. Zodpovednosti zmluvných strán

     Odberateľ zodpovedá za riadne zahájenie zákazky podľa zmluvy resp. dodatkov a objednávok. V prípade ak zákazka nezačne podľa predpokladu resp. termínov a dodávateľ je na mieste výkonu práce, patrí dodávateľovi za každý deň hodinová sadzba podľa zmluvy, objednávky alebo dodatku. Za predčasné ukončenie zákazky berie zodpovednosť odberateľ a poskytne dodávateľovi náhradu ušlého zisku podľa dohody, alebo ponúkne náhradnú zákazku, ktorú potvrdí novou objednávkou alebo dodatkom.

     Dodávateľ ručí za svoju prácu a na dôkaz toho predkladá odberateľovi poistenie zodpovednosti za škodu. Výška resp. poistná suma danej poistky je predmetom dohody medzi dodávateľom a odberateľom. V prípade ak odberateľ nesúhlasí resp. nepovažuje za postačujúce krytie, dodávateľ zabezpečí úpravu poistnej zmluvy podľa požiadaviek odberateľa. Ak táto skutočnosť (návšteva poisťovacieho agenta, čas vybavenia novej poistky) bude mať vplyv na včasné nastúpenie na danú zákazku, týmto sa nedotýkajú ustanovenia o náhrade ušlého zisku.

Čl.4. Sankcie

     Odberateľ aj dodávateľ majú právo na uplatnenie sankcií v zmluvnom vzťahu avšak s dôrazom na relevantnosť a preukázateľnosť.

     Odberateľ za účelom zachovania svojich obchodných vzťahov so svojimi zákazníkmi si môže uplatniť sankcie za pokus dodávateľa osloviť priamo odberateľovho zákazníka za účelom spolupráce. Výška sankcie musí byť opodstatnená a taktiež musí byť v zmluvnom vzťahu jednoznačné, že kto sa považuje za odberateľovho zákazníka.

     Odberateľ je povinný platiť faktúry v lehote splatnosti podľa zmluvy, dodatku alebo objednávky. Táto povinnosť platí aj vtedy ak zákazník odberateľa má voči odberateľovi podlžnosti a odberateľ má nevyplatené faktúry. Pre tento prípad sa odporúča poistiť proti nevyplateným faktúram, alebo využívať faktoringové služby. Za týmto účelom u dodávateľa funguje upomínací proces, ktorý odberateľa upozorňuje na neuhradené faktúry a po tretej upomienke odovzdáva pohľadávku partnerskej advokátskej kancelárii, ktorá túto pohľadávku bude vymáhať. Následne sa faktúra navýši o náklady vymáhania.

     Pokiaľ by nastala zmena resp. by sa zákazka rušila odberateľ je povinný o tom informovať dodávateľa minimálne 3 pracovné dni pred predpokladaným vycestovaním. V prípade ak by odberateľ neinformoval o takej skutočnosti dodávateľa v dostatočnom predstihu podľa predchádzajúcej vety a odberateľ by nedokázal zabezpečiť náhradnú zákazku za porovnateľných podmienok resp. ak by dodávateľ nestihol zabezpečiť pre seba náhradnú zákazku patrí dodávateľovi náhrada ušlého zisku.

     To isté platí v prípade ak dodávateľ neoznámi odberateľovi prekážky , ktoré bránia nástutpu na konkrétnu zákazku.

     Výška ušlého zisku musí byť v oboch prípadoch preukázateľná a je splatná na základe dohody medzi odberateľom a dodávateľom.

Čl. 5. Fakturácia

    Dodávateľ fakturuje odberateľovi za vykonané práce podľa zmluvy, objednávky alebo dodatku. Ako podklady k fakturácii slúžia potvrdené práce resp. hodiny, ktoré sú zasielané odberateľovi na týždennej alebo mesačnej báze.

Čl. 6. Podmienky vstupu do zmluvného vzťahu

     Základnou podmienkou vstupu do zmluvného vzťahu je splnenie základných kritérií zo strany odberateľa ako aj dodávateľa. Týmito základnými kritériami sú:

a) Odberateľ

  – preukázanie spoľahlivosti za účelom splácania svojich budúcich záväzkov voči  dodávateľovi,

 – dostatočné personálne obsadenie za účelom riešenia prípadných udalostí týkajúcich sa  zákazníkov, stavieb, ubytovania a administratívy,

  – preukázanie povolenia podnikať v odbore, v ktorom objednáva subdodávateľsky služby od dodávateľa ( najmä výpisom z O.R.)

b) Dodávateľ

   – vhodné a kvalitné technické vybavenie na realizáciu danej zákazky,

   – disponovanie dostatočnou odbornou spôsobilosťou na výkon daných prác,

   – disponovanie dalšími certifikátmi preukazujúce jeho dôveryhodnosť a odbornosť.

     Dodávateľ ako aj odberateľ v prípade potreby môže tieto základné podmienky rozšíriť resp. doplniť v zmluve, dodatku alebo objednávke.

Čl. 7. Zákazky

  Vzhľadom k tomu, že konateľ spoločnosti je povinný  vykonávať svoju funkciu  tak, aby svojím konaním nespôsobil spoločnosti škodu, prijal rozhodnutie, na základe ktorého spoločnosť neprijíma zákazky s týždenným počtom hodín menej ako 50 hodín s adekvátnou hodinovou sadzbou a trvaním zákazky menej ako 3 týždne. Pričom za 50h/týždenne sa rozumie 50 odpracovaných hodín bez prestávok a 3 týždne predstavujú minimálne 15 odpracovaných dní.